Privacyverklaring

Privacyverklaring van MTC Bernheze Fysiotherapie

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze fysiotherapiepraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden
specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere
vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit
privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden
op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk
om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de
behandeling.

De plichten van de praktijk
MTC Bernheze is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
        o voor fysiotherapeutische zorgverlening;
        o voor doelmatig beheer en beleid;
        o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en
           voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze
website.
Alle medewerkers binnen MTC Bernheze hebben zich verplicht om vertrouwelijk om
te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van
uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een
(elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor
een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke
regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.
Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag
meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op
dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van MTC Bernheze hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor
verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze
regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de
zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet
worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen
vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld
worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de
hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw

patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw
nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval
binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen
aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post
overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage
in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via email aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er
dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze fitness

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden
specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere
vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit
privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden
op grond van de AVG en de WGBO.

Ons trainingscentrum
In ons trainingscentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen uw
abonnement.

De plichten van de praktijk
MTC Bernheze is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in het trainingscentrum plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit
voortkomen, voldoet het centrum als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
    o voor fitnessbegeleiding;
    o voor doelmatig beheer en beleid;.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Dit kan gebeuren via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen MTC Bernheze hebben zich verplicht om vertrouwelijk om
te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
begeleiding.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet
van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet
bewaard moeten blijven.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.
Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van MTC Bernheze hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond
van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden,
maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die
van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling,
schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de
huisarts).

Deel ons op Social Media

Scroll naar boven