Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitness

Huisregels

 • Training uitsluitend met z.g. zaalschoeisel, het is niet toegestaan de zaal met straatschoeisel te betreden.
 • In verband met hygiëne is het alleen toegestaan te trainen met een handdoek.
 • Het gebruik van stimulerende middelen is verboden. Bij constatering volgt onmiddellijke uitschrijving. R
 • Restitutie van lidmaatschap-en inschrijfgelden wordt niet verleend.

Openingstijden

 • Volgens het rooster (zie kopje openingstijden).
 • Het centrum is gesloten tijdens officiële feestdagen en carnavalsmaandag en -dinsdag.

Conditietesten/intake

 • Ieder nieuw lid is verplicht een intake en diverse testen te laten afnemen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de bar of via deze website.

Betalingsregeling en voorwaarden

 • Betaling geschiedt vooraf via SEPA: Euro-incassomachtiging. Indien de lidmaatschapsgelden niet op de betalingsdatum voldaan zijn, is het lid wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Eventueel niet gebruikte lessen vervallen aan het einde van een betaalperiode.
 • Het MTC behoudt zich het recht voor om openings,-sluitings,- en lestijden, lidmaatschapsgelden, alsmede de apparatuur te wijzigen zonder dat hieraan door het lid enig recht kan worden ontleend.

Aansprakelijkheid

 • MTC is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid of voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in het centrum eventueel overkomen.

Schade

 • Schade, toegebracht door een lid, aan de inventaris c.q. het gebouw van MTC is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

Lidmaatschappen

 • Men sluit een lidmaatschap af voor een maand, kwartaal of jaar. Zonder afmelding worden alle lidmaatschappen automatisch verlengd en bestaat er een contributieplicht.
 • Lidmaatschappen zijn inclusief vakanties en feestdagen.

Overdragen lidmaatschap

 • Een jaarlidmaatschap is overdraagbaar. Het nieuwe lid is wel verplicht een conditietest te ondergaan en betaalt opnieuw inschrijfgeld. Daarnaast neemt hij/zij de bestaande contractuele verplichtingen over en heeft hij/zij recht op de resterende lidmaatschapsperiode.

Opzegging van het lidmaatschap

 • Er geldt een maand opzegtermijn. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden. Dit kan op 2 manieren: via een opzegformulier, deze is verkrijgbaar aan de bar en kan ingevuld aan een medewerker worden afgegeven of via een email. Na beeindiging van het lopende abonnement vervallen alle openstaande lessen. Acheraf opzeggen is niet mogelijk.
 • Het jaarcontract kan slechts onder bepaalde voorwaarden tussentijds worden beëindigd. Slechts bij aantoonbare verhuizing verder dan 15 km. vanaf de huidige bewoning en indien op medisch advies sporten verboden wordt.

Tijdelijk stilleggen

 • Alleen tijdens vakantie, langdurige ziekte of langdurige blessure en altijd vooraf! in overleg met het centrum.
  De tijdelijke (zomer) stop is voor minimaal 3 maanden en is alleen mogelijk bij leden met een maand of een kwartaalabonnement. De herstart moet schriftelijk bij de bar worden doorgegeven.

Deel ons op Social Media

Scroll naar boven